Jednota filozofická
Centrum pro práci s renesančními texty
Centrum pro práci s renesančními texty
ISNS 2017
Submission Philosophica
Nebojme se myslet
Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty

Bakalářské studium

Bakalářské studium filozofie (B6107) je tříleté a dvouoborové, musí být tedy realizováno v kombinaci s jiným oborem vyučovaným na filozofické či jiné fakultě Univerzity Palackého. Obsahem studia jsou dějiny filozofie od antických počátků přes středověk a renesanci až k novověku a nejnovější filozofii. Součástí je také výuka řecké a latinské filozofické terminologie, základů formální a neformální logiky a práce s primární a sekundární literaturou. Absolvent bakalářského studia je vybaven pro práci na vybraných místech ve školství, státní správě, v kulturních a výchovných zařízeních, ale i pro práci překladatelskou či žurnalistiku. Po absolvování tříletého studia posluchač předkládá na jednom z oborů písemnou bakalářskou práci, po jejíž obhajobě a po složení ústních bakalářských zkoušek na obou oborech získává titul "bakalář" (zkratka Bc.).

 

Studijní plány bakalářského studia filozofie pro rok 2016/17, tzv. "modrá kniha": kfi-bc.pdf

Přijímací zkoušky do bakalářského studia

Pro všechny bakalářské obory FF UP je základem přijímací zkoušky písemný test SPF (Test předpokladů ke studiu s důrazem na orientaci v humanitních a sociálně-vědných disciplínách). I když se student hlásí na více oborů, koná jen jeden společný test SPF, jehož výsledek bude započten ke všem přihláškám.

Forma a obsah testu

Test je zaměřen na prověření schopností uchazečů úspěšně studovat na FF UP. Je složen z 50–60 otázek členěných do několika skupin, z maximálně pěti nabízených odpovědí je vždy jen jedna správná. Za správnou odpověď se přičítá jeden bod, za nesprávnou, resp. za položku bez odpovědi se počítá nula bodů. Test je zaměřen na prověření verbálního, kritického, analyticko-logického myšlení a společensko-humanitního přehledu. Maximální délka trvání testu je 50 minut.

Vyhodnocení SPF

K vyhodnocení je využíván odpovědní formulář, který je počítačově zpracován zcela anonymně. Odpovědní formulář je identifikován přiděleným identifikačním (univerzitním) číslem, které je studentovi zasláno v písemné pozvánce k přijímacímu řízení.

Doporučená literatura pro SPF

Není doporučena žádná speciální přípravná literatura.

Pokyny fakulty

http://www.ff.upol.cz/menu/prijimaci-rizeni/bakalarske-a-magisterske-studium/

Bakalářská diplomová práce

Téma bakalářské diplomové práce musí být zvoleno a zadáno do konce čtvrtého semestru bakalářského studia, a to nejlépe ve spolupráci se školitelem, který se studentem konzultuje téma a obsah. Rozsah práce je minimálně 40 normostran. Po odevzdání vypracují školitel a přidělený oponent dva posudky. Obhajoba probíhá komisionálně v termínu určeném katedrou a je veřejná, účastní se jí předseda komise, školitel i oponent.

Bakalářské státní závěrečné zkoušky

Pří ústní zkoušce si student vylosuje dvě otázky. Z vylosovaných otázek si jednu sám určí jako tzv. profilovou a připraví si ji tak, aby byl schopen samostatného výkladu, v němž prokáže potřebné faktografické znalosti, včetně znalosti primární a sekundární literatury, dále historický přehled a především porozumění tématu, schopnost samostatně uvažovat a odpovídat na doplňující otázky. Druhou otázku zodpoví ve zbývajícím čase tak, že podá souhrnný přehled o dané problematice, zařadí ji do kontextu a poukáže na její případný význam pro další vývoj filozofie. Student má na písemnou přípravu 15 minut, samotná zkouška trvá 30 minut (20 minut profilová otázka a 10 minut doplňující otázka).

 

Témata k ústní části zkoušky platná od června 2014 Tyto otázky jsou určené pro státnice konané v červnu 2014 a později

Nejnovější aktuality

Thu, 12.7.2018
Milí studenti, zveme vás na mimořádnou přednášku konanou ve středu 12.12.2018 od 11.30 v ...
Fri, 16.11.2018
Do STAGu byl vložen termín na lednové státnice / obhajoby.  Na termín máte možnost ...
Tue, 11.12.2018
V týdnu od 12.11.-16.11.2018 bude probíhat "Týden humanitních věd". Naše katedra se ...
Mon, 11.6.2018
S lítostí oznamujeme, že zítřejší přednáška Jednoty filozofické se nekoná, ...
Fri, 11.5.2018
Katedra filozofie Filozofické fakulty Univerzity Palackého vyhlašuje Call for Papers pro ...

Adresa

Katedra filozofie
Filozofická fakulta UP
Křížkovského 12
771 80 Olomouc

 

Sekretariát

Hana Krylová
telefon: 58563 3183
e-mail: hana.krylova@upol.cz

Friedrich 
Nietzsche:

Je myslitel: to znamená,
dovede brát věci jednodušeji, než jsou.