Jednota filozofická
Centrum pro práci s renesančními texty
Centrum pro práci s renesančními texty
ISNS 2017
Submission Philosophica
Nebojme se myslet
Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty

Doc. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D.

born 5. 3. 1972, Šternberk (Czech Republic)

Education

2008 “licentia docendi” – Philosophical Faculty, Palacky University Olomouc, thesis “Jan Jessenius in the context of Renaissance philosophy” 2001, May graduated in philosophy obtaining the title Ph.D., thesis entitled ”The Reception of Intellectus Agens in the early Franciscan School.” 1998, January graduated in history and philosophy obtaining the title Mgr (Masters Degree). The title of Masters degree thesis ”St. Bonaventure on the Aristotelianism.” 1992-1998 Philosophical Faculty, Palacky University Olomouc. Main subjects: philosophy and history (from 1994 also classical philology).

Employment

From 2012 head of Centre for Renaissance texts, Philosophical Faculty, Palacky University Olomouc From 2008 associate professor, Department of Philosophy, Philosophical Faculty, Palacky University Olomouc 2000 – 2011 research fellow and secretary at the Centre for Patristic, Medieval and Renaissance Texts, Sts. Cyril and Methodius Faculty of Theology, Palacky University Olomouc 2001 – 2008 lecturer, Department of Philosophy, Philosophical Faculty, Palacky University Olomouc 1998 – 2001 assistant lecturer, Department of Philosophy, Philosophical Faculty, Palacky University Olomouc

Fellowships

2002 February – April Mellon Research Fellowship, Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, Germany, 2004 May – June Erns-Mach-Stipendium, Institut für Christliche Philosophie, Katholisch-theologische Fakultät, Universität Innsbruck, Austria, 2005 May and 2006 June AKTION Czech Republic – Austria, Stipendium für Universitätslehrende, Universität Innsbruck

Bibliography

a) Monographs:

 1. Kapitoly z renesanční filosofie, Brno, CDK 2014, 188 p, ISBN 978-80-7325-350-9

 2. Paul Richard Blum – Tomáš Nejeschleba, a kol., Gasparo Contarini – O nesmrtelnosti duše I, Olomouc, UP Olomouc 2014, 112 p., ISBN 978-80-244-4420-8 (podíl 20%)

 3. Jan Jessenius v kontextu renesanční filosofie, Praha, Vyšehrad 2008, 292 p, ISBN 978-80-7021-909-6

 4. Bonaventura z Bagnoregia, De reductione artium ad theologiam / Jak přivést umění zpět k theologii, Unus est magister vester, Christus / Váš učitel je jeden, Kristus. Překlad, úvod, poznámky, Praha, Oikoymenh 2003, 168 p., ISBN 80-7298-078-5.

 5. Floss, Karel – Nejeschleba, Tomáš, Úvod do latinské filozofické terminologie a četby (skriptum), Olomouc, Vydavatelství UP 2000, ISBN 80-244-0101-0; 2. vydání UP 2014.

b) Chapters in books:

 1. De Luce mentium Valeriána Magniho, in: Valerián Magni, De Luce Mentium et eius Imagine / O Světle mysli a jeho obraze, M. Klosová, J. Bartoň, T. Nejeschleba (eds.), Oikoymenh, Praha 2016, s. 7-26.
 2. Filosofie medicíny v českých zemích od 14. po 17. století, in: Josef Kuře, Marek Petrů a kol., Filosofie medicíny v českých zemích, Stanislav Juhaňák – TRITON, Praha 2015, s. 14-33
 3. Petrarkův výstup na Mont Ventoux a filosofie, in: Francesco Petrarca, Výstup na Mont Ventoux, Vyšehrad, Praha 2014, pp. 99-127.

 4. Pojetí svobody v dějinách a současnosti filosofie. Úvod, in: T. Nejeschleba a kol. (vyd.), Pojetí svobody v dějinách a současnosti filosofie, CDK, Brno 2013, pp. 5-12, ISBN 978-80-7325-331-8

 5. Pietro Pomponazzi o nesmrtelnosti lidské duše, in: P. Pomponazzi, Pojednání o nesmrtelnosti duše, Oikoymenh, Praha 2012, pp. 7-57. ISBN 978-80-7298-259-2.

 6. Erasmovo dílo v minulosti a současnosti Evropského myšlení. Úvodní slovo, in: T. Nejeschleba – J. Makovský (ed.), Erasmovo dílo v minulosti a současnosti Evropského myšlení, CDK, Brno 2012, pp. 5-13, ISBN 978-80-7325-301-1

 7. Svoboda v renesanční filosofii (Mirandola a Pomponazzi), in: A. Havlíček (vyd.), Svoboda od antiky po současnost, Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem 2012, pp. 80-91, ISBN 978-80-7414-444-8

 8. Filozofia medycyni v zemiach czeskich. Najdawniejszy okres, in: M. Petrů – J. Zamojski – J. Kuře – M. Musielak (vyd.), Filozofia medycyni v Czechach i na Slowacji zemiach czeskich, Poznań, Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego v Poznaniu 2012, pp. 33-53, ISBN 978-83-7597-191-0

 9. The Theory of Sympathy and Antipathy in Wittenberg in the 16th Century, in: Centers and Peripheries in European Renaissance Culture, Szeged, JATEPress 2012, pp. 135-144, ISBN 978-963-315-079-5

 10. The Relationship between Johannes Jessenius and Johannes Kepler, in: A. Hadravová – T. J. Mahoney – P. Hadrava (vyd.), Kepler`s Heritage in the Space Age. 400th Anniversary of Astronomia nova, Národní technické muzeum, Praha 2010, pp. 136-142. ISBN 978-80-7037-193-0.

 11. Pavel Floss – filosof, komeniolog, učitel jubilující, in: M. Jabůrek – T. Nejeschleba (vyd.), Proměny vědění od Augustina k dnešku: Pavlu Flossovi k narozeninám, Brno, CDK 2010, pp. 136-145, ISBN 978-80-7325-219-9.

 12. Francesco Patrizi a diskuse o nesmrtelnosti lidské duše, in: M. Jabůrek – T. Nejeschleba (vyd.), Proměny vědění od Augustina k dnešku: Pavlu Flossovi k narozeninám, Brno, CDK 2010, pp. 64-73, ISBN 978-80-7325-219-9.

 13. Výběrová bibliografie Pavla Flosse, in: M. Jabůrek – T. Nejeschleba (vyd.), Proměny vědění od Augustina k dnešku: Pavlu Flossovi k narozeninám, Brno, CDK 2010, pp. 146-154, ISBN 978-80-7325-219-9.

 14. Giordano Bruno jako obhájce kopernikanismu? in: Nejeschleba, Tomáš – Floss, Pavel – Michalík, Jiří – Stehura, Evžen (vyd.), Kosmologie v dějinách a současnosti filosofie, Olomouc, Vydavatelství UP 2009, pp. 37-50.

 15. Metafyzické“ dialogy Giordana Bruna, in: G. Bruno, Dialogy, Praha, Academia 2008, pp. 367–378, ISBN 978-80-200-1668-3.

 16. Renesanční medicína: academici versus practici, in: L. Fialová - P. Kouba - M. Špaček (ed.), Medicína v kontextu západního myšlení, Praha, Galén 2008, pp. 38-48, ISBN 978-80-7262-513-0

 17. Paul Oskar Kristeller jako historik renesanční filosofie a humanismu, in: Paul Oskar Kristeller, Osm filosofů italské renesance, Praha, Vyšehrad 2007, pp. 163-173, ISBN 978-80-7021-832-7.

 18. Kníže svornosti" Giovanni Pico della Mirandola a jeho filosofické úsilí, in: Pico della Mirandola, Giovanni, O důstojnosti člověka / De dignitate hominis, Praha 2005, pp. 7-50, ISBN 80-7298-164-1.

c) Articles in journals:

 1. „Proč se hovoří o panteismu v renesanční filosofii?“, Pro-Fil 19/1 (2018): 2-18.
 2. “Dignity or Misery of Man? Giovanni Pico’s “Duodecalogues” and their Legacy”, Bruniana et Campanelliana 24/1 (2018): 201-212.
 3. „Hranice mezi katolictvím a nekatolictvím. Myšlenkové jádro teologických polemik Valeriána Magni,“ Studia Comeniana et historica 47/97-98 (2017): 9-22.
 4. “Bonaventure on the Agent Intellect,“ Rivista di Filosofia Neo-Scolastica 109/4 (2017): 811-821.
 5. “The Role of Senses and Sense Perception in Valeriano Magni’s Philosophy,” Filosofický časopis, Special Issue 2 (2017): 149-163.
 6. "Teorie poznání u sv. Bonaventury", Aither, Journal for the Study of Greek and Latin Philosophical Tradition, 18 (2017), 40-57.
 7.  „Formy panpsychismu v renesanční filosofii“, Studia Comeniana et historica 46, 95-96 (2016): 70-85.
 8. “Justification of Anatomical Practice in Jessenius’s Prague Anatomy”, Early Science and Medicine, 21, 6 (2016): 557-574.
 9. „Andreas Osiander v dějinách filosofie, vědy a filosofie vědy“, Teorie vědy / Theory of Science, 38, 4 (2016): 405-424.
 10. „Jednota intelektu v renesanční filosofii“, Aither, Journal for the Study of Greek and Latin Philosophical Tradition, 7, 14 (2015): 140-161.
 11. “Johannes Jessenius and (or) Daniel Sennert on Sympathy“, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 41/2, 82 (2015): 389-400.
 12. Valerian Magni (1586-1661) o vakuu, in: Dějiny vědy a techniky, 3, 2015, pp. 135-150.

 13. Bonaventurismus jako svébytný filosofický systém? K recepci středověké filosofické tradice v díle Valeriana Magniho, Studia neoaristotelica. Supplementum II., 2015, pp. 135-146.
 14. Johannes Jessenius on the Immortality of the Soul, in: Aither, Journal for the Study of Greek and Latin Philosophical Tradition, International Issue no. 3, 2014, pp. 76-95.

 15. Principy filosofie Pietra Pomponazziho – hledání „pravého“ aristotelismu, in: Aither, Journal for the Study of Greek and Latin Philosophical Tradition, 7, 11 (2014), pp. 38-47.

 16. The Concept of Method according to Johannes Jessenius, in: Acta comeniana, 20-21 (XLIV), 2007, pp. 9-23.

 17. The Theory of Sympathy and Antipathy in Wittenberg in the 16th Century, in: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Philosophica VII, Olomouc 2006, pp. 81-91.

 18. Pojetí činného intelektu ve starší františkánské škole, in: Filosofický časopis, 53, 2005, pp. 383-400.

 19. Lutheránský aristotelismus – Philipp Melanchthon, in: Studia neoaristotelica, 2, 2005, č. 1, pp. 67-82.

 20. Thomas Aquinas and the Early Franciscan School on the Agent Intellect, in: Verbum. Analecta neolatina VI/I, Budapest 2004, pp.67-78.

 21. Antické zdroje renesanční nauky o sympatii, in: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Philosophica V, Olomouc 2003, pp. 185-196.

 22. Jistota lidského poznání podle sv. Bonaventury, in: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Philosophica IV, Olomouc 2000, pp. 127-135.

 23. Struktura a triády. Ke zhodnocení významu filosofie J. A. Komenského Pavlem a Karlem Flossovými, in: Studia comeniana et historica, 63-64, 30, 2000, pp. 36-41

d) Articles in collections of papers:

 1. Johannes Jessenius, Between Plagiarism and an Adequate Understanding of Patrizi’s Philosophy, in: Paul Richard Blum – Tomáš Nejeschleba (eds.), Francesco Patrizi. Philosopher of the Renaissance, Olomouc, UP Olomouc 2014, pp. 360-371, ISBN 978-80-244-4428-4.

 2. Význam Jesseniova filosofického díla wittenberského období ve vztahu k saskému kurfiřtovi, in: Ján Jessenius. Slováci na panovnických dvoroch, Martin, Slovenská národná knižnica 2012, pp. 32-41.

 3. Víno v renesanční filosofii, in: Víno jako multikulturní fenomén, Uherské Hradiště, ROMA 2009, pp. 169-174.

 4. Unum, omnia a triády. K Panarchii a Panaugii Francesca Patriziho, in: M. Jabůrek (vyd.), Jednota a mnohost, Brno, CDK 2008, pp. 110-119.

 5. Analogie v okultních vědách v renesanci, in: P. Dvořák (vyd.), Analogie ve filosofii a teologii, Brno, CDK 2007, pp. 163-176.

 6. Die philosophischen Werke des Johannes Jessenius als Quelle einiger Gedanken des Comenius?, in: Schadel, Erwin (ed.), Johann Amos Comenius - Vordenker eines kreativen Friedens, Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main 2005, pp. 147-160.

 7. Mýtus mága Zorostra v renesanci, in: J. Nechutová (vyd.), Druhý život antického mýtu, CDK, Brno 2004, pp. 153-162.

 8. Was Giordano Bruno read at the University in Olomouc in the 17th Century?, in: Nejeschleba, Tomáš (ed.), Philosophy of Giordano Bruno, Olomouc 2003, pp. 155-158.

 9. Jan Jesenský, renesanční naturalismus a význam čísla sedm, in: L. Karfíková - Z. Šír (vyd.), Číslo a jeho symbolika od antiky po renesanci, CDK (Centrum pro studium demokracie a kultury), Brno 2003, pp. 108-113.

 10. Čas, dějinnost a Bonaventura z Bagnoregia, in: P. Dvorský (ed.), Filosofia kai synousia. Sborník k 75. narozeninám Karla Flosse, Olomouc 2002, pp. 165-169.

 11. Johannes von Jessen und der Renaissanceplatonismus, in: J. Matula (ed.), Florentine Platonism and Central Europe, Olomouc 2001, pp. 175-184.

 12. Robert Kalivoda k tomismu, in: Historicko-filozofické dílo Roberta Kalivody, Aluze příloha 1, Olomouc 1999, pp. 115-125

 13. Aristotelismus u sv. Bonaventury, in: J. Štěpán (vyd.), Člověk, společnost, myšlení v konfrontaci tradic filosofie, Olomouc 1995, pp. 21-26.

 14. Čas a věčnost. K dějinám středověkého myšlení, in: J. Banka (vyd.), Mysl systematyczna i historyczna w badaniach filozoficznych, Katowice - Wisla, 7-11 1995 roku, Katowice 1995, pp. 103-109.

e) Editions of collections of papers:

 1. Blum, Paul Richard –Nejeschleba, Tomáš (eds.), Francesco Patrizi. Philosopher of the Renaissance, Olomouc, UP Olomouc 2014.

 2. Nejeschleba, Tomáš, a kol. (eds.), Pojetí svobody v dějinách a současnosti filosofie, CDK, Brno 2013.

 3. Nejeschleba, Tomáš – Makovský, Jan (eds.), Erasmovo dílo v minulosti a současnosti Evropského myšlení, CDK, Brno 2012.

 4. Nejeschleba, Tomáš – Němec, Václav – Recinová, Monika (eds.), Pojetí člověka v dějinách a současnosti filosofie, I. Od antiky po renesanci, Brno, CDK 2011.

 5. Nejeschleba, Tomáš – Němec, Václav – Recinová, Monika (eds.), Pojetí člověka v dějinách a současnosti filosofie, II. Od Kanta po současnost, Brno, CDK 2011.

 6. Jabůrek, Martin – Nejeschleba, Tomáš (eds.), Proměny vědění od Augustina k dnešku: Pavlu Flossovi k narozeninám, Brno, CDK 2010.

 7. Nejeschleba, Tomáš – Floss, Pavel – Michalík, Jiří – Stehura, Evžen (vyd.), Kosmologie v dějinách a současnosti filosofie, Olomouc, Vydavatelství UP 2009.

 8. Nejeschleba, Tomáš (ed.), Philosophy of Giordano Bruno, Olomouc 2003.

 9. Nejeschleba, Tomáš (ed.), Historicko-filozofické dílo Roberta Kalivody, Aluze příloha 1, Olomouc 1999.

f) Translations:

 1. Bonaventura, Quaestiones disputatae de Scientia Christi, Otázka IV., in: Floss, Pavel, Architekti křesťanského středověkého vědění, Praha, Vyšehrad 2004, pp. 397-400, ISBN 80-7021-662-X.

 2. Paul Oskar Kristeller, Osm filosofů italské renesance, Praha, Vyšehrad 2007, ISBN 978-80-7021-832-7.

g) Book reviews:

 1. Svatý Bonaventura, Putování mysli do Boha, in: Filosofický časopis, 1, r. 47, 1999, pp. 148-151.

 2. Stanislav Sousedík, René Descartes a české baroko, in: Studia comeniana et historica, 61, r. 29, 1999, pp. 121-122.

 3. Stanislav Sousedík, Filozofie v českých zemích mezi středověkem a osvícenstvím, in: Studia comeniana et historica, 61, r. 29, 1999, pp. 135-139.

 4. Thomas Leinkauf, Mundus combinatus: Studien zur Ppuktur der barocken Universalwissenschaft am Beispiel Athanasius Kirchers SJ (1602-1680), in: Studia comeniana et historica, 62, r. 29, 1999, pp. 236-239.

 5. Paul Richard Blum, Giordano Bruno, in: Studia comeniana et historica, 63-64, r. 30, 2000, pp. 228-231.

 6. Frances Yates, Rozenkruciánské osvícenství, in: Studia comeniana et historica, 65-66, r. 31, 2001, pp. 210-212.

 7. Thomistische Metaphysik an der alten Benediktineruniversität Salzburg, Emmanuel J. Bauer, in: Studia comeniana et historica, 67-68, r. 32, 2002, pp. 167-170.

 8. Danilo Facca, Humanizm i filozofia w nauczaniu Adama Burskiego, in: Acta comeniana, 15-16 (XXXIX-XL), 2002, pp. 405-408.

 9. Jednota a mnohost. Eckhart, Kusánský, Böhme, Ibn ´Arábí, in: Studia comeniana et historica, 69-70, r. 33, 2003, pp. 248-250.

 10. Bene scripsisti… Filosofie od středověku k novověku. Sborník k sedmdesátinám Stanislava Sousedíka, in: Acta comeniana, 17 (XLI), 2003, pp. 222-227.

 11. Bernhard Jansen, Jezuité v přírodních vědách a ve filosofii 17. a 18. století, in: Studia neoaristotelica, 1, 2004, pp. 195-199.

 12. Erwin Schadel, Sehendes Herz (cor oculatum) – zu einem Emblem des späten Comenius, in: Studia comeniana et historica, 71-72, r. 34, 2004, pp. 243-245.

 13. Skalnik, James Veazie, Ramus and Reform, in: Studia comeniana et historica, 71-72, r. 34, 2004, pp. 254-256.

 14. Hilary Gatti (ed.), Giordano Bruno: Philosopher of the Renaissance, in: Acta comeniana, 18 (XLII), 2004, pp. 254-257.

 15. Jan Jessenius z Jasené, Průběh pitvy jím slavnostně provedené v Praze L. P. MDC, k níž byl přičleněn traktát o kostech, in: Studia comeniana et historica, 73-74, r. 35, 2005, pp. 164-166.

 16. Antisociniánské spisy J. A. Komenského (Johann Amos Comenius,Wiederholte Ansprache an Baron Wolzogen / Iteratum ad Baronem Wolzogenium sermo), in: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Philosophica VI, Olomouc 2005, pp. 491-494.

 17. Ján Jessenius, O krvi. Slov. překlad František Šimon, Jana Balegová, Milena Výrostová, in: Studia comeniana et historica, 77-78, r. 37, 2007, pp. 209-211.

 18. Michael Maier, Atalanta fugiens, in: Acta comeniana, 22-23, XLVI-XLVII, 2009, pp. 340-343.

 19. P. Dvořák – J. Schmutz (eds.), Juan Caramuel Lobkowitz: The Last Scholastic Polymath, in: Filosofický časopis, 3, 58 (2010), pp. 453-459.

 20. Stanislav Sousedík, Philosophie der frühen Neuzeit in den böhmischen Ländern, in: Acta comeniana, 25, XLIX (2011), pp. 268-274.

Conference papers

 1. Polsko-česká konference Mysl systematyczna i historyczna w badaniach filozoficznych, Slazski Universitet Katowice, Katowice - Wisla, 7. - 11. 5. 1995, referát Čas a věčnost. K dějinám středověkého myšlení.

 2. Mezinárodní konference Obraz Jana Amose Komenského ve 20. století. Věda – mýtus – ideologie, Muzeum J. A. Komenského Uherský Brod, 7.-.8. 10. 1999, referát Struktura a triády. Ke zhodnocení významu filosofie J. A. Komenského Pavlem a Karlem Flossovými.

 3. Mezinárodní konference Florentine Platonism and Central Europe, Universita Palackého Olomouc, 10. - 11. 11. 1999, referát Johannes von Jessen und der Renaissanceplatonismus.

 4. Mezinárodní konference Historicko-filozofické dílo Roberta Kalivody, Universita Palackého Olomouc, 1.-2. 12. 1999, referát Robert Kalivoda k tomismu.

 5. Mezinárodní konference Philosophy of Giordano Bruno, Universita Palackého Olomouc, 6. - 8. 11. 2000, referát Was Giordano Bruno read at the University in Olomouc in the 17th Century?

 6. Konference Číslo v textech do roku 1600, ÚKS AV ČR Praha, 27. - 28. 4. 2002, referát Jan Jesenský, renesanční naturalismus a význam čísla sedm.

 7. Mezinárodní konference Thomas Aquinas and Thomism, Katolická univerzita P. Pázmányho, Piliscaba, Maďarsko, 12. - 15. 12. 2002, referát Thomas Aquinas and the Early Franciscan School on the Agent Intellect

 8. Mezinárodní konference Druhý život antického mýtu, Masarykova universita Brno, 27.-28.3. 2003, referát Mýtus mága Zoroastra v renesanci.

 9. Mezinárodní konference Renaissance and Renascences. Conference of East-Central European Mellon Fellows, University of Szeged, Maďarsko, 10-13. 7. 2003, referát The 16th Century Wittenberger Physicians` Thought on Sympathy and Antipathy.

 10. Německo-česká konference Johann Amos Comenius - Vordenker eines kreativen Friedens, Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Německo, 13.-16. 4. 2004, referát Die philosophischen Werke des Johannes Jessenius als Quelle einiger Gedanken des Comenius?

 11. Mezinárodní konference 14. Days of Frane Petrić. Petrić and Renaissance Philosophical Tradition Cres, Chorvatsko, 26. 9. – 1. 10. 2005, referát The Reception of Frano Petrić in Central Europe: The Case of Johannes Jessenius.

 12. Konference Analogie ve filosofii a teologii, Univerzita Palackého Olomouc, 25. 5. 2006, referát Analogie v okultních vědách v renesanci.

 13. Mezinárodní konference 15. Days of Frane Petrić. Petrić and Renaissance Philosophical Tradition Cres, Chorvatsko, 26. 9. – 1. 10. 2006, referát Danielus Sennert ut discipulus Iohannis Iessenii.

 14. Mezinárodní konference Jednota a mnohost, Univerzita Palackého Olomouc, 6. - 8. 12. 2006, referát Unum, omnia a triády. K Panaugii a Panarchii Francesca Patriziho.

 15. 8. Medzinárodné sympózium o dejinách medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny, Univerzita Komenského, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 27.-29. 6. 2007, referát Znaky a symptomy. Jan Jessenský a padovská logika.

 16. Konference K dějinám a současnosti kosmologie, Dub nad Moravou, 8. – 10. 10. 2008, referát Giordano Bruno, pokračovatel Koperníka a předchůdce Keplera?

 17. Konference Víno jako multikulturní fenomén, Univerzita Palackého Olomouc, 23. – 24. dubna 2009, referát Víno v renesanční filosofii.

 18. Mezinárodní konference Kepler´s Heritage in the Space Age, Národní technické muzeum Praha, 24.-27. srpna 2009, referát, The Relationship between Johannes Jessenius and Johannes Kepler.

 19. International Conference The 16th Days of Frane Petrić, Petrić and Renaissance Philosophical Traditions, Cres, Croatia, 23. 9. – 26. 9. 2009, paper Frane Petrić and the immortality debate

 20. XXVII. Mezinárodní komeniologické kolokvium Mezi konfrontací a smírem, Muzeum J. A. Komenského Uherský Brod, 14.-15. 10. 2009 I, paper Politické názory Jana Jessenia

 21. International Workshop Encyclopaedism, Pansophia, and Universal Communication, 1560–1670, 14–16 April 2010, Semmelweis Museum, Library, and Archives of the History of Medicine; Central European University Budapest, paper Iohannis Iessenii a Iessen Novorum problematum centuriae quatuor. A manuscript

 22. International Conference Universal Reformation: Intellectual Networks in Central and Western Europe, 1560–1670, 21–23 September 2010, St Anne’s College, University of Oxford, paper Two forms of the reception of Patrizi’s work in Central Europe: Jessenius’ Zoroaster and Comenius’ project of universal reform

 23. Konference „Zotročení svobodou“, 19. října 2010, Filosofická fakulta UJEP, Ústí nad Labem, referát Svoboda či nutnost? Mirandola a Pomponazzi.

 24. jedenácté sympozium o výuce humanitních předmětů na lékařských fakultách, Ústav pro humanitní studia v lékařství 1. LF UK, 16. 2. 2011, referát, Jan Jesenský – Jessenius, anatomická bádání a důstojnost člověka.

 25. Konference Ján Jessenius (Slováci na panovníckych dvoroch), 13. - 14. september 2011, Slovenská národná knižnica v Martine, referát Význam Jesseniova filosofického díla wittenberského období ve vztahu k saskému kurfiřtovi

 26. 43rd Congress of the International Society for the History of Medicine (ISHM), 12-16 September 2012, Padua – Abano Terme, paper Justification of the anatomical research. The case of Johannes Jessenius (1565-1621)

 27. Konference "Věda, technika a umění v rudolfínské době", 16. -17. 10. 2012, Národní technické muzeum v Praze, referát Jan Jessenius, Pražská anatomie. – Metody ospravedlnění anatomické praxe

 28. Konference Duše, člověk, morálka: aristotelská a darwinistická tradice, 7. 12. 2012, Katedra filosofie FF UP, Olomouc, referát "... aut esse phantasiam aut non esse sine phantasia". Závislost duše na těle u renesančního aristotelika Pietra Pomponazziho

 29. International Conference The 22nd Days of Frane Petrić, Cres, Croatia, 23. 9. – 26. 9. 2013, paper The Idea of Philosophical Concord: Giovanni Pico della Mirandola, Francesco Piccolomini and Johannes Jessenius.

 30. Annual Meeting of the Renaissance Society of America, 27 – 29 March 2014, New York, paper Natural reason and the immortality of the soul. The Debate between Pietro Pomponazzi and Gasparo Contarini

 31. International Conference Francesco Patrizi – Philosopher of the Renaissance, 24-26 April 2014, Olomouc, Centre for Renaissance Texts, paper Johannes Jessenius, Between Plagiarism and an Adequate Understanding of Patrizi’s Philosophy

 32. Konference Pluralita tradic ve středověké a raně novověké filosofii, 8. – 9. 12. 2014, Nové Hrady, referát Bonaventurismus jako svébytný filosofický systém?

 33. Annual Meeting of the Renaissance Society of America, 25 – 28 March 2015, Berlin, paper Valeriano Magni´s (1586-1661) De luce mentium et eius imagine (1642).

 34. Scientiae 2015, international conference, 27-29 May 2015, Toronto, paper Valeriano Magni: Is Modern Science Compatible with Scholastic Philosophy and Metaphysics?

Invited lectures:

 1. Filosofie v Jesseniově popisu pražské pitvy, 13. 3. 2009, Praha

 2. Filosofie v pražské pitvě Jana Jessenia, 19. 11. 2009, katedra filosofie FF MU, Brno

 3. Jak Giordano Bruno (ne)rozuměl astronomii, 23. 2. 2010, Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka, Brno

 4. Filosofie v pražské pitvě Jana Jessenia, 11. 3. 2010, katedra filozofie FF, Katolícká univerzita v Ružomberoku

 5. Filosofie v Jesseniově popisu pražské pitvy, 31. 3. 2010, Katedra filosofie a společenský věd FF UHK, Hradec Králové

 6. Filosofie v pražské pitvě Jana Jessenia, 8. 4. 2010, Filozofický ústav SAV, Bratislava

 7. Filosofie Pietra Pomponazziho, 5. 11. 2012, Katedra filozofie FF MU, Brno

 8. Filosofie a medicína v renesanci. Vybrané aspekty vzájemného vztahu, 18. 3. 2013, Praha, Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK.

 9. Principy filosofie Pietra Pomponazziho, 25. 3. 2013, Praha, FLÚ AV ČR

 10. Střetávání filosofických směrů pozdní renesance v díle Jana Jessenia, 25. 4. 2013, Praha, Collegium Europeum.

 11. Pietro Pomponazzi - principy přírodní filosofie, 8. 4. 2013, Katedra filozofie FF OU Ostrava

 12. together with Paul Richard Blum, Casparo Contarini – the immortality of the soul, May 21 2013, Roundtable Discussion - Philosophy at the Court of Charles V., Institute of Philosophy, KU Leuven

 13. Problém metodologie vědy z hlediska renesanční medicíny, 4. 11. 2013, katedra filozofie FF ZČU Plzeň

 14. Suma mystické theologie – Bonaventurův spis De triplici via, 19. 2. 2014, Katedra filozofie FF OU Ostrava

 15. Francesco Petrarca, výstup na Mons Ventosus a filosofie, 20. 2. 2014, Katedra filozofie FF OU Ostrava

 16. Gaspare Contarini on the immortality of the soul, 6. 3. 2014, Institute of Philosophy, Zagreb

 17. Gasparo Contarini a renesanční diskuse o nesmrtelnosti duše, 19. 11. 2014, FF UK Praha

 18. Johannes Jessenius in the context of Renaissance philosophy, 11. 3. 2015, Institut of Philosophy and Sociology, Warszawa

 19. Pomponazzi and Contarini on the Immortality of the Soul. Naturalistic Approach vs. Thomistic Response?, 9.11.2015, Department of Philosophy, Fribourg

Nejnovější aktuality

Thu, 12.7.2018
Milí studenti, zveme vás na mimořádnou přednášku konanou ve středu 12.12.2018 od 11.30 v ...
Fri, 16.11.2018
Do STAGu byl vložen termín na lednové státnice / obhajoby.  Na termín máte možnost ...
Tue, 11.12.2018
V týdnu od 12.11.-16.11.2018 bude probíhat "Týden humanitních věd". Naše katedra se ...
Mon, 11.6.2018
S lítostí oznamujeme, že zítřejší přednáška Jednoty filozofické se nekoná, ...
Fri, 11.5.2018
Katedra filozofie Filozofické fakulty Univerzity Palackého vyhlašuje Call for Papers pro ...

Adresa

Katedra filozofie
Filozofická fakulta UP
Křížkovského 12
771 80 Olomouc

 

Sekretariát

Hana Krylová
telefon: 58563 3183
e-mail: hana.krylova@upol.cz

Bertrand 
Russell:

Úlohou filosofie je začít něčím jednoduchým, co ani nestojí za řeč,
a skončit něčím paradoxním, čemu nikdo neuvěří.