Jednota filozofická
Centrum pro práci s renesančními texty
Centrum pro práci s renesančními texty
ISNS 2017
Submission Philosophica
Nebojme se myslet
Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty

Magisterské studium

Magisterské studium filozofie navazuje na bakalářské, je dvouleté a má jak dvouoborovou (N6107), tak jednooborovou variantu (N6101). Jeho obsahem jsou speciální disciplíny systematické filozofie - metafyzika, epistemologie, filozofie vědy, filozofie jazyka, etika, politická filozofie a filozofická antropologie. V této fázi studia může posluchač uplatnit a rozvíjet své specifické filozofické zájmy. Absolventi magisterského studijního programu se mohou věnovat další akademické kariéře, po složení příslušných zkoušek z pedagogiky a didaktiky se uplatňují ve školství, dále v překladatelství či žurnalistice, ale i ve státní správě a v politice. Studium je zakončeno obhajobou diplomové práce a státní závěrečnou zkouškou, po jejímž složení je student promován a získává titul "magistr" (zkratka Mgr.). Pokud student předkládá písemnou diplomovou práci na druhém oboru, je povinen tak učinit před ukončením magisterského studia na filozofii.


Studijní plány jednooborového magisterského studia filozofie 2016/17, tzv. "modrá kniha": kfi-mgr_1.pdf


Studijní plány dvouoborového magisterského studia filozofie 2016/17, tzv. "modrá kniha": kfi-mgr_2.pdf

Přijímací zkoušky do magisterského studia

Přijímací zkoušky nemusí absolvovat uchazeči, kteří úspěšně ukončili bakalářský studijní obor filozofie na Katedře filozofie FF UP, tj. složili u nás bakalářskou státní zkoušku a obhájili bakalářskou práci. Pro uchazeče z jiných vysokých škol je podmínkou ukončené bakalářské studium z filozofie nebo blízkého oboru, v případě jednooborového studia je navíc třeba, aby na tomto oboru byla napsána i bakalářská práce. Uchazeči z jiných vysokých škol musí také absolvovat ústní přijímací zkoušku, jež spočívá v rozpravě nad tématem bakalářské práce, krátké prověrce z dějin filozofie a posouzení schopnosti samostatně formulovat filozofické problémy. V případě potřeby je v rámci zkoušky projednána i možná nostrifikace některých předmětů ze školy, na níž uchazeč absolvoval bakalářské studium.


Pokyny fakulty:
http://www.ff.upol.cz/menu/prijimaci-rizeni/bakalarske-a-magisterske-studium/

Magisterská diplomová práce

Téma magisterské diplomové práce musí být zvoleno a zadáno do konce druhého semestru magisterského studia, a to nejlépe ve spolupráci se školitelem, který se studentem konzultuje téma a obsah. Rozsah práce je minimálně 60 normostran. Po odevzdání vypracují školitel a přidělený oponent dva posudky. Obhajoba probíhá komisionálně v termínu určeném katedrou a je veřejná, účastní se jí předseda komise, školitel i oponent.


Magisterské práce obhájené na Katedře filozofie FF UP

Magisterské státní závěrečné zkoušky

Komise pro státní magisterské zkoušky byla při přípravě otázek vedena snahou klást při prověřování vědomostí důraz na systematicky pojatou filozofii a zároveň prověřovat vedle nezbytných faktografických znalostí také schopnost samostatného uvažování. Tomu odpovídá výběr a struktura otázek. Student si losuje jednu ze čtrnácti otázek, z nichž každá se skládá z klíčového slova a dvou podotázek, a má právo na písemnou přípravu odpovědi v délce 15 minut. Student je povinen připravit si na téma, které toto klíčové slovo vymezuje, samostatný systematický výklad. Nemusí nutně pokrýt vše, co téma nabízí, může se naopak zaměřit na užší problém a ten podat důkladněji. Při svém výkladu se může opřít o historická fakta či provést faktografický přehled, důraz by ale měl být kladen na samostatné zvládnutí problémů, na schopnost strukturovat otázku, obhájit případné speciální zaměření odpovědi, odkrýt aktuální témata současných diskusí, reagovat na dotazy komise, zaujímat zdůvodněné postoje apod. Vítána je i osobitá koncepce, pokud bude dostatečně obhájena. Výklad by měl trvat minimálně 30 minut. Zbylé dvě podotázky jsou zaměřeny více historicky a přehledově. Ke klíčovým slovům jsou připojeny tak, aby pokud možno tvořily jejich tematickou opozici. Studenti dvouoborového studia si sami vyberou jen jednu z nich, studentům jednooborového studia vybere podotázku na místě komise. Stručné, výstižné a dobře strukturované zodpovězení podotázek by nemělo trvat déle než 15 minut.


Témata k ústní části zkoušky platná od března 2009

Nejnovější aktuality

Thu, 12.7.2018
Milí studenti, zveme vás na mimořádnou přednášku konanou ve středu 12.12.2018 od 11.30 v ...
Fri, 16.11.2018
Do STAGu byl vložen termín na lednové státnice / obhajoby.  Na termín máte možnost ...
Tue, 11.12.2018
V týdnu od 12.11.-16.11.2018 bude probíhat "Týden humanitních věd". Naše katedra se ...
Mon, 11.6.2018
S lítostí oznamujeme, že zítřejší přednáška Jednoty filozofické se nekoná, ...
Fri, 11.5.2018
Katedra filozofie Filozofické fakulty Univerzity Palackého vyhlašuje Call for Papers pro ...

Adresa

Katedra filozofie
Filozofická fakulta UP
Křížkovského 12
771 80 Olomouc

 

Sekretariát

Hana Krylová
telefon: 58563 3183
e-mail: hana.krylova@upol.cz

 
Epikuros:

A tak nejobávanější zlo, smrt, není vzhledem k nám ničím, protože když jsme tu my, není tu smrt,
a když je tu smrt, nejsme tu již my. Netýká se tedy smrt ani živých, ani mrtvých,
ježto se na ony nevztahuje a tito již tu nejsou.