Jednota filozofická
Centrum pro práci s renesančními texty
Centrum pro práci s renesančními texty
ISNS 2017
Submission Philosophica
Nebojme se myslet
Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty

Doktorské studium

Doktorské studium filozofie (P6101) je od ak.roku 2016/17 v prezenční i kombinované formě čtyřleté. Studijní program je modulární a platí v něm kreditový systém. Na jeho počátku student společně se školitelem sestaví individuální studijní plán, který musí korespondovat se zapsanými předměty ve STAGu. Mezi hlavní povinnosti patří výuka volitelných přednášek či seminářů, publikační činnost, účast na konferencích a zahraničních stážích, učení se cizímu jazyku, absolvování metodických předmětů a rozvoj tzv. "soft skills". Student je k úspěšnému ukončení studia povinen získat minimálně 240 kreditů, složit státní doktorskou zkoušku a úspěšně obhájit disertační práci.

 

Studium navazuje na vědomosti a dovednosti, získané během magisterského studia a při přípravě obhajobě magisterské diplomové práce v oboru filozofie. Na úrovni doktorského studia je obor filozofie nabízen jako vědecká disciplína, systematicky i historicky se věnující krajním problémům lidského myšlení, a to jak s oporou v mnohasetleté tradici, tak s důrazem na aktuální výzvy. Studijní program rozvíjí filosofii v kritické diskusi nejen s vlastními směry, ale i v nutném interdisciplinárním přesahu. Dbá se zároveň na to, že filozofie (mnohem více než ostatní humanitní vědy) má potenciál výrazně kultivovat duchovní atmosféru doby. Katedra filozofie FF UP není úzce specializována a je schopna garantovat odborné vedení v širokém pásmu témat. Předpokládá se, že studenti se budou podílet na odborné profilaci katedry, na její specializaci a originálnosti. V úzké spolupráci se školiteli se předpokládá zrod malých pracovních týmů, které budou předobrazen budoucích samostatných vědeckých pracovišť, pro něž je doktorand svým studiem především připravován. Studijní obor filozofie má ve formě kombinovaného studia i svou anglickou verzi (Philosophy), která je určena individuálnímu studiu zahraničních studentů.
Absolvent DSP se bude moci uplatnit buď přímo ve vědecké nebo pedagogické práci na vysokých školách a jiných vědeckých institucích, ale i ve státní správě v příslušných odborných odborech, v kulturní sféře a žurnalistice. I v případě, že nebude moci uplatnit svou úzkou specializaci, bude flexibilní a schopný dalšího samostatného růstu.

Přijímací zkouška do doktorského studia:

Podmínkou přijetí do doktorského studijního programu je úspěšná obhajoba diplomové práce, složení státní závěrečné zkoušky nebo zkoušky magisterské z oboru filozofie a úspěšné absolvování přijímacího pohovoru. Uchazeč musí při přijímacím pohovoru předložit komisi projekt své práce, představu o nejvhodnějších metodách a časovém rozvrhu jeho realizace, jakož i přehled potřebné literatury. K pohovoru je nutno donést předběžný souhlas předpokládaného školitele, s nímž uchazeč v předstihu dohodne rámcově téma disertace a formu jejího zpracování. Uchazečům z jiných škol může být komisí uložena povinnost složit rozdílové zkoušky z konkrétních předmětů do stanoveného termínu. Po úspěšném absolvování přijímacího pohovoru může být uchazeč přijat podmínečně, pokud ještě nemá hotovu ústní magisterskou zkoušku z oboru filozofie. Tu je však povinen absolvovat nejpozději v září téhož roku. Naopak nezbytnou podmínkou k tomu, aby mohl uchazeč předstoupit před přijímací komisi, je úspěšně obhájená diplomová práce z oboru.


Pokyny fakulty:
http://www.ff.upol.cz/menu/prijimaci-rizeni/doktorske-studium-phd/


Průvodce doktorským studiem:
http://dspff.upol.cz/pro-studenty/pruvodce-studiem-dsp

Studijní předměty:

Studium filozofie v DSP je programově koncipováno jako maximálně otevřené a flexibilní, soustředěné na individuální práci doktoranda se školitelem a doplněné modulovým kreditním systémem, v němž student získá absolvováním povinných a volitelných kurzů jak nové vědomosti, tak potřebné dovednosti Očekává se, že studenti se zapojí do výzkumných projektů nebo podle možností vyjedou na zahraniční univerzity a vyberou si studijní předpoklad vždy v úzké vazbě na téma své disertační práce.
Všechny povinnosti studentů jsou dány kreditním systémem studia. Jeho časový rozvrh a strukturaci pro jednotlivé ročníky zvažuje student ve spolupráci se svým školitelem. Mimo vlastní práci na disertaci a mimo absolvování povinných a výběrových kurzů lze nicméně uvést následující povinnosti:

 1. odučit na katedře filozofie alespoň 2 semestry (přednášky nebo semináře)
 2. každý rok studia uveřejnit nebo připravit do tisku alespoň jednu odbornou stať (v rozsahu minimálně 20 stran) v recenzovaném periodiku nebo sborníku
 3. podílet se na výzkumných aktivitách katedry
 4. podílet se na přípravě a realizaci přijímacích zkoušek
 5. přednést odbornou přednášku pro Jednotu filozofickou
 6. zúčastnit se alespoň dvou konferencí s vlastním příspěvkem

 

Státní doktorská zkouška na závěr studia má následující části:

 1. Obhajoba disertační práce.
 2. Státní doktorská zkouška z filozofie.
 3. Doplňující zkoušky:
  1. zkouška z jednoho světového jazyka,
  2. zkouška z druhého světového jazyka nebo z jiného, zpravidla společenskovědního oboru (po domluvě se školitelem)

Doktorská disertace musí prokázat samostatné uvažování, odpovídající práci s pramennou i sekundární literaturou, a filozofickou invenci.


studijní plány 2016/17:
http://dspff.upol.cz/pro-studenty/studijni-plany/studijni-plany-20162017/Doktorské práce obhájené na Katedře filozofie FF UP

Nejnovější aktuality

Thu, 12.7.2018
Milí studenti, zveme vás na mimořádnou přednášku konanou ve středu 12.12.2018 od 11.30 v ...
Fri, 16.11.2018
Do STAGu byl vložen termín na lednové státnice / obhajoby.  Na termín máte možnost ...
Tue, 11.12.2018
V týdnu od 12.11.-16.11.2018 bude probíhat "Týden humanitních věd". Naše katedra se ...
Mon, 11.6.2018
S lítostí oznamujeme, že zítřejší přednáška Jednoty filozofické se nekoná, ...
Fri, 11.5.2018
Katedra filozofie Filozofické fakulty Univerzity Palackého vyhlašuje Call for Papers pro ...

Adresa

Katedra filozofie
Filozofická fakulta UP
Křížkovského 12
771 80 Olomouc

 

Sekretariát

Hana Krylová
telefon: 58563 3183
e-mail: hana.krylova@upol.cz

Friedrich 
Nietzsche:

Bůh je mrtev! Bůh zůstane mrtev! A my jsme ho zabili! Čím se utěšíme, my vrazi všech vrahů?
To nejsvětější a nejmocnější, co svět doposud měl, vykrvácelo pod našimi noži, -
kdo z nás tuto krev smyje?